Cốc nguyệt san Lady cup

Được sử dụng thay thế BVS, có thể sử dụng trong tối thiểu 5 năm, tối đa 10 năm

Giá: 650,000đ